Pole golfowe w Gorzowie Wielkopolskim powstało na byłym wysypisku śmieci. Jako ciekawostkę można podać, że pod polem golfowym mieści się ponad 3 miliony m3 odpadów, a grubość hałdy śmieci wynosi 20 m.

Inwestor przeprowadził inwentaryzację terenu dawnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Śląskiej w celu określenia miąższości warstwy przykrywającej odpady.

Inwestorem jest Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Pole stworzono z myślą o rekultywacji składowiska w kierunku utworzenia terenów rekreacyjnych i przywrócenia go do użytku społeczno-ści lokalnej. Tak zrodził się pomysł budowy 9-dołkowego pola golfowego dla mieszkańców Gorzowa. Mieszkańcy zdecydowali, że obiekt będzie nosił nazwę „Pole Golfowe Zawarcie”.

Następnie zgodnie z Rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, wykonano ekspertyzę geotechniczną oraz sanitarną pozytywnie zaopiniowaną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Opinia ta wykazała, że prowadzenie prac związanych z budową pola golfowego nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Jakkolwiek pomysł i wstępne przymiarki do inwestycji sięgają początku XXI wieku, tak naprawdę realne prace przy projekcie wykonano w 2010 roku. Dalsze kroki były następujące:
– Decyzja o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko – 21.09.2010;
– Decyzja Pozwolenie na budowę od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu: budowa pola, zbiorniki wodne, budynek klubowy, parking – 29.10.2010;
– Decyzja lokalizacji celu publicznego – stacja transformatorowa słupowa SN-15kV – 07.12.2010;
– Decyzja o warunkach zabudowy – 20.12.2010;
– Decyzja pozwolenie wodnoprawne na budowę od Regionalnego Zarządu Gospo-darki Wodnej w Pozna-niu;
– ostatecznie Decyzję pozwolenia na budowę pola golfowego wydano – 30.03.2011.

Pole oddano do użytku 8 czerwca 2013 roku. Na łącznej powierzchni 30 hektarów wybudowano pełnowy-miarowe 9-dołkowe pole golfowe (par 36). Gorzowski obiekt jest jednocześnie pierwszym polem golfowym wybudowanym w Polsce na terenie zamkniętego składowiska odpadów. Właścicielem obiektu jest spółka, w której Miasto Gorzów Wlkp. posiada 100% udziałów.

Ze względu na lokalizację w obrębie miasta, obiekt jest łatwo dostępny dla dzieci i młodzieży szkolnej. Można do niego dojechać komunikacją miejską (odległość od przestanku do samego pola to 600 m). Na terenie obiektu znajduje się budynek klubowy z zapleczem i tarasem, zadaszony driving range, putting i chipping green oraz budynek techniczny.

Inwestycja Pola Golfowego częściowo finansowana jest pożyczką z NFOŚiGW w Warszawie w udziale 36,9% i środkami własnymi w wysokości 63,1% nakładów ogółem. Umowa pożyczki przewiduje oprocentowanie stałe, wynoszące 2% w stosunku rocznym. Raty i odsetki płatne są kwartalnie. Zgodnie z zawartą umową z NFOŚiGW istnieje możliwość częściowego umorzenia pożyczki maksymalnie w wysokości 30%, co warunkowane jest wysokością otrzymanej pomocy publicznej.

Koszty eksploatacji inwestycji w Gorzowie Wielkopolskim są przewidywane na około 1 000 000 złotych rocznie. W skład tych kosztów wchodzą: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia z narzutami, usługi obce – w tym utrzymanie zieleni, podatki i opłaty oraz amortyzacja. Jedną z najistotniejszych pozycji kosztowych jest poda-tek od nieruchomości (ok. 26% udziału w kosztach).

Więcej na stronie internetowej www.golfzawarcie.pl.